sybyriakov - Сергей Сибиряков (sybyriakov) wrote,
sybyriakov - Сергей Сибиряков
sybyriakov

 • Mood:
 • Music:

Научные публикации

1. Сибиpякoв С. O. Соцієтальна ідентичність як фактор президентської виборчої кампанії 2004 р. (синергетичний аспект) / С. O. Сибиpякoв // Теорія та практика державного управління.– Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – Вип. 2(11). – С. 102 – 109.
2. Сибиpякoв С. O. Політична культура української еліти як суб’єктивний фактор розвитку громадянського суспільства (системно-синергетичний підхід) / Е. А. Афонін, С. О. Сибиряков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 3 (30). – С. 215–223. – Авт. с. 218 – 223.
3. Сибиpякoв С. O. Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців // Зб. наук. пр. НАДУ / за зaг. pед. O. Ю. Oбoленськoгo. – К. : Вид-во НAДУ, 2008. – Вип. 1. – С. 147 – 161.
4. Сибиpякoв С. O. Проблеми формування та розвитку соціального капіталу державних службовців у трансформаційних державах / С. О. Сибиряков // Статистика України. – 2008. – № 4. – С. 94 – 99.
5. Сибиpякoв С. O. Політична культура державних службовців – фактор дієвості державного управління / Л. М. Усаченко, С. О. Сибиряков // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 20. – С. 271 – 285. – Авт. с. 277 – 285.
6. Сибиряков С. О. Соціальні мережі державних службовців як інформаційно-комунікативна система державного управління / С. О. Сибиряков // Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 21. – С. 347 – 355.
7. Сибиряков С. О. Політична культура української еліти як суб’єктивний чинник розвитку суспільства (системно-синергетичний підхід) / Е. А. Афонін, С. О. Сибиряков // Формування й оновлення політико-управлінської еліти в сучасній Україні : зб. наук. пр. / за заг. ред. М. І. Пірен. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – С. 101 – 122. – Авт. с. 101 – 111, 117 – 122.
8. Сибиряков С. Правова та політична культура української еліти як суб’єктивний фактор розвитку громадянського суспільства з позицій системно-синергетичного підходу / С. Сибиряков, П. Макушев // Науковий вісник Юридичної академії МВС : зб. наук. пр. – 2005. – № 2 (21). – С. 71 – 82. – Авт. с. 74–82.
9. Сибиpякoв С. O. Соцієтальна ідентичність як фактор громадянської культури державних службовців (синергетичний аспект) / С. О. Сибиряков // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи України : матеріали наук.-пpaкт. кoнф. з міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р. : у 2 т. / за зaг. pед. O. Ю. Oбoленськoгo, В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Т. 1. – С. 240 – 242.
10. Сибиpякoв С. А. Правовой статус человека и гражданина, его юридическое закрепление – основы гражданской культуры / П. В. Макушев, С. А. Сибиряков // Право і сусп-во. – 2006. – № 3. – С. 16 – 21. – Авт. с. 19 – 21.
11. Сибиpякoв С. O. Соцієтальна ідентичність як фактор громадянської культури державних службовців в умовах політичної кризи (синергетичний аспект) / С. О. Сибиряков // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-пpaкт. кoнф. з міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. : у 2 т. / за зaг. pед. O. Ю. Oбo¬ленськoгo, С. В. Сьоміна. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 2. – С. 191 – 193.
12. Сибиpякoв С. O. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин : наук.-метод. рек. / авт. кол.; за заг. ред. В. А. Ребкала, М. М. Логунової, В. А. Шахова. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 72 c. – Авт. с. 30 – 38.
13. Сибиpякoв С. O. Соціальні мережі державних службовців в контексті взаємодії інститутів державної влади та громадянського суспільства // Демoкpaтичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-пpaкт. кoнф. з міжнар. участю, Київ, 29 трав. 2009 р. : у 4 т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В. Загороднюка. – К. : Вид-во НAДУ, 2009. – Т. 3. – С. 115 – 119.
14. Сибиряков С. О. Правова та громадянська культури, як різновид соціокультурних факторів формування системи стримувань і противаг побудови громадянського суспільства / П. В. Макушев, С. О. Сибиряков // Право і сусп-во. – 2009. – № 3. – С. 8 – 17.
15.Сибиряков С. Громадянська культура державних службовців у формуванні консолідованої демократії в Україні / С.Сибиряков // Демократичне врядування: Електронне наукове фахове видання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik4/fail/ +Sybyrjakov.pdf.
16.Сибиряков С.О. Комунікативні практики у державному управлінні в контескті розвитку інформаційного суспільства / С.Сибиряков //Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010 – Вип. № 3-4. – С. 112 – 119.
17.Сибиряков С.О.Формування консолідованої демократії як ключова передумова успішної світової та європейської інтеграції / Ю.Г.Кальниш, Л.М.Усаченко, С.О.Сибиряков//Стратегічні пріоритети / науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень.- К. : Вид-во НИСД,2010.– Вып. № 2(15).- С.90-96.– Режим доступу:niss.niisp.org/public/File/Str_prioritetu/2-15.pdf
18. Сибиряков С. О. Політична культура українських державних службовців в умовах соціальної самоорганізації суспільства / С. О. Сибиряков // VIII Культурологічні читання памяті Володимира Подкопаєва “Національно-культурний простір України XXI ст.” (Київ, 2010): Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Вид-во НАКККіМ, 2010. – С.230-238.
19. Сибиряков С.А. Политико-управленческая элита и общественное сознание украинского общества в условиях смены внешнеполитического курса страны/ С.А.Сибиряков //Дневник Алтайской школы политических исследований. №26. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Россия и Западная Европа: влияние образов стран на двусторонние отношения): материалы международной научно-практической конференции / под ред. Ю.Г. Чернышова.– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 51 – 56.
20. Сибиряков С.А. Политико-управленческая элита и общественное сознание украинского общества / С.А.Сибиряков //Геополитика: информационно-аналитическое издание Кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ– Москва: Изд-во МГУ, 2010. – С. 45 – 51.
21. Сибиряков С. О. Використання інтернет-блогів та інтернет-спільнот як засобів розвитку громадянської культури державних службовців / С. О. Сибиряков, Л.М.Усаченко // Збірник "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Державне управління". – К. : ВЦ НУБІП, 2013 – Вип. 189. – С. 121 – 129.
22. Сибиряков С. О. Громадянська освіта як засіб формування антикорупційної громадянської свідомості / С. О. Сибиряков, Л.М.Усаченко // Збірник "Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Державне управління". – К. : ВЦ НУБІП, 2013 – Вип. 191. – С. 116 – 129.
23.Сибиряков С. А. Коммуникативные практики в государственном управлении в контексте развития рациональности и ответственности информационного общества / С. А. Сибиряков //  Экономика и общество: рациональность и ответственность: сб. научных трудов/ под ред. проф. О.П.Кузнецовой. – Омск: Изд-во ОМГТУ, 2012. – С. 224–235.
24.Сибиряков С. О. Соціальний капітал державних службовців України як чинник становлення громадянського суспільства  [Електpoнний pесуpс] / С. О. Сибиряков //  Державне управління: удосконалення та розвиток: Електронне наукове фахове видання . – К. : Академія муніципального управління, 2013. – Вип. 4. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=571.
25. Сибиряков С. Соціальні медіа як середовище архетипного впливу на масову свдомість / С.Сибиряков //Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2013 – Вип. № 1 (13). – С. 202 – 210.
Tags: госуправление, право
Subscribe

 • Новый мир нас обозрел:

  http://magazines.russ.ru/ novyi_mi/2010/11/vas19.html Иосиф Бродский, независимая Украина и крик раскалывающегося сердца. — “…

 • Sergei Sybyriakov: Articles

  27/10/10 German government admits the fail of multicultural policy 20/10/10 Miroslava Berdnik : “And the…

 • Законопроекты

  1.Проект Закону України “Про Державний Прапор України” [Електронний ресурс] / авторський колектив: О. М. Антіпов, Б. О. Чечнєв, Е. А.…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments